Thứ sáu, 23/04/2021 - 05:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Chương trình giáo dục phổ thông khoa học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 135 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông khoa học tự nhiên
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông tự nhiên và xã hội
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 147 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 139 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 152 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 156 lượt tải | 1 file đính kèm