Sunday, 17/01/2021 - 12:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Chương trình giáo dục phổ thông khoa học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 115 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông khoa học tự nhiên
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 116 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông tự nhiên và xã hội
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 125 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 121 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 116 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 132 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 131 lượt tải | 1 file đính kèm