Tuesday, 29/09/2020 - 07:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Chương trình giáo dục phổ thông khoa học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông khoa học tự nhiên
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông tự nhiên và xã hội
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 103 lượt tải | 1 file đính kèm