Monday, 23/11/2020 - 23:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn GDCD 12 - năm 2017 (có đáp án)
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 107 lượt tải | 5 file đính kèm
  Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn GDCD 12 - năm 2017 (có đáp án) 
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Địa lý 12 - năm 2017 (có đáp án)
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 102 lượt tải | 5 file đính kèm
  Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Địa lý 12 - năm 2017 (có đáp án)
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Lịch sử 12 - năm 2017 (có đáp án)
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 89 lượt tải | 5 file đính kèm
  Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Lịch sử 12 - năm 2017 (có đáp án)
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Sinh học 12 - năm 2017 (có đáp án)
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 132 lượt tải | 5 file đính kèm
  Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Sinh học 12 - năm 2017 (có đáp án)
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Hóa học 12 - năm 2017 (có đáp án)
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 113 lượt tải | 5 file đính kèm
  Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Hóa học 12 - năm 2017 (có đáp án)
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Vật lý 12 - năm 2017 (có đáp án)
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 124 lượt tải | 5 file đính kèm
  Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Vật lý 12 - năm 2017 (có đáp án)
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Toán 12 - năm 2017 (có đáp án)
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 118 lượt tải | 5 file đính kèm
  Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Toán 12 - năm 2017 (có đáp án)
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Ngữ văn 12 - năm 2017 (có đáp án)
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 123 lượt tải | 2 file đính kèm
  Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Ngữ văn 12 - năm 2017 (có đáp án)
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Tiếng Anh 12 - năm 2017 (có đáp án)
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 113 lượt tải | 5 file đính kèm
  Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Tiếng Anh 12 - năm 2017 (có đáp án)
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Tiếng Anh 12 - năm 2018 (có đáp án)
  | Trường PTDT Nội trú tỉnh Gia Lai | 141 lượt tải | 5 file đính kèm
  Đề kiểm tra học kỳ 1 - môn Tiếng Anh 12 - năm 2018 (có đáp án)